SHAKTI SCHOOL OF BHARATA NATYAM

Prayer

Gajananam buta ganaaanadhi sevitham Kapitha jumbopalasar bhakshitum
Uma sutham shoka vinasha karanum Namami Vigneshwara paada pankajum.

Angikum bhuvana yesya vachikum sarvavaanmayam
Aharya chandra -taradi ,tum numah saatvika shivum

Om Guru Brahma Guru Vishnu Guru devo Maheshwaraha
Guru saakshath param Brahma, tasmay Shri Guruve namaha

Shanta karam bujagashayanam padmanabam sureshum
Vishva dharam gagana saadrasham meghavarnam shubangam

Laxmi kantham kamala nayanam yogiridhyane gamyam
Vande vishnum bavabhaya haram sarva lokaika natham.

Sarasvati namastubhyam ,varade kaama rupini
Vidya-(A)rumbum karishyami sidhir bhavatumae sadaa

Padma patra Vishalakshi Padma kesha nivarnini
Nityam padmalaya devi Samam pathu Saraswati

Sree Rama Rama Ramethi Rame Raame Manorame
Sahasranamah tathtulyam Rama naama varanane.

Ya Devi Sarvabutheshu Shakti Rupaina samsthitha
Namas thas yey namas thas yey Namas thas yey namon namaha

Sarva mangala mangalye Shive sarvardha sadhike
Sharanye triyumbike gauri Narayani namosthuthey

Asato Maa, Sath Gamaya Tamaso maa, Jyothir Gamaya
Mrithyor maa amrutham Gamaya Om shanti shanti shanti-hi